Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie aj v doktorandských študijných programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca).

Termín podania e-prihlášky na 
doktorandské štúdium: do 5. júna 2023

Všetky informácie sú na stránke 
https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html

Adresa:  Teologická fakulta KU 

Hlavná 89

041 21 Košice 

e-mail:  studijne.tf@ku.sk

 

Prihlášku je možné podať aj v elektronickej forme zaslaním skenu prihlášky a potrebných príloh na adresu: studijne.tf@ku.sk

 

Dekanát TF KU