Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Kňazský seminár a teologická fakulta v KE – akademický rok 2024/2025

Kňazský seminár a teologická fakulta v KE – akademický rok 2024/2025

KŇAZSKÝ SEMINÁR

I. Prihláška – nové povolania

Tí, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, nech svoj úmysel oznámia vlastnému farárovi a podajú si prihlášku do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach do 30.04.2024 elektronicky a tiež poštou pošlú vyplnené tlačivo prihlášky spolu s prílohami na adresu: Katolícka univerzita, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

II. Deň otvorených dverí

21. apríla 2024 – Nedeľa Dobrého Pastiera; program:

  • 11.00 sv. omša v seminárnom kostole organizovaná prehliadka seminára, obed, program pre deti
  • 15.00 Korunka Božieho Milosrdenstva; kultúrno-spoločenský program
  • 17.30 vešpery v seminárnom kostole

TEOLOGICKÁ FAKULTA

I. Študijné programy

Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2024/25 poskytne vzdelávanie:

1. bakalárske programy: sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova,

2. magisterské programy: katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova

3. doktorandské programy: katolícka teológia, charitatívna a misijná práca.

Termín podania prihlášky: na bakalárske a magisterské štúdium do 30.04.2024;

na doktorandské štúdium: do 31.05.2024.

II. Master v teológii manželstva a rodiny

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvárajú prihlasovanie na akademický rok 2024/25 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia – odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Prihlášky do 30.04.2024.