Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Katechetická konferencia POĎ VON!

Katechetická konferencia POĎ VON!

Program konferencie POĎ VON!.docx

PROGRAM CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE POĎ VON!

24.11.2023 – piatok


9,00 – 9,20

Otvorenie konferencie, úvodné slovo: o. arcibiskup Bernard Bober


9,20 – 10,20

Tomáš Kiseľ – AKO SI ZACHOVAŤ ODVAHU VYKROČIŤ DO NOVÝCH VECÍ A NENECHAŤ SA

ODRADIŤ CHYBAMI

Tibor Reimer – ZMENA V PRÍSTUPE KATECHÉTU

10,20 – 10,50

prestávka a občerstvenie


10,50 – 12,30

Petroc Willey – OBNOVA KATECHÉZY V NAŠICH ČASOCH: HLAVNÉ TÉMY NOVÉHO DIREKTÓRIA

PRE KATECHÉZU

Marián Kolník – VNÚTORNÝ OHEŇ AKO NEVYHNUTNÁ PODMIENKA V SLUŽBE LÍDRA

12,30 – 14,00

OBED

14,00 – 15,15


PRVÝ BLOK WORKSHOPOV

AKO HOVORIŤ S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI O CITLIVÝCH TÉMACH Renáta Ocilková

Potrebujeme vedieť hovoriť s deťmi nielen o vzťahoch, o príprave na manželstvo a rodičovstvo, o biológii a sexualite človeka, ale aj o homosexualite či transsexualizme, o identite človeka alebo o závislostiach na digitálnych technológiách či pornografii. Vieme na tieto požiadavky doby reagovať? Sme na to ako učitelia, katechéti, rodičia pripravení? A chceme vôbec o tom hovoriť? Máme k tomu informačné zdroje? Workshop vedie a o týchto témach bude s vami diskutovať autorka knihy Mladým pravdu.


“AV AVRI” (rómske slovné spojenie, ktoré znamená “poď von”) – Martin Mekel – Workshop o špecifikách práce s Rómami pri pastorácii, v školskom prostredí i pri voľnočasových aktivitách; aké odlišnosti v mentalite, kultúre by mal učiteľ, kňaz či katechéta vnímať, poznať a rešpektovať.

AKO VZKRIESIŤ RODINU A FARNOSŤ K ŽIVOTU – Róbert Neupauer"Vyjdime, vyjdime všetkým ponúknuť život Ježiša Krista" (EG 49). Týmito slovami pápež František pozýva Cirkev, aby sa stala Cirkvou vychádzajúcou. "Poď von!" volá Ježiš pri Lazarovom hrobe. Jeho priateľ a brat Lazár spí a s ním zaspala v beznádeji aj jeho rodina, sestry Marta a MáriaJe to obraz mnohých rodín, manželstiev, ale neraz aj Cirkvi, našich farností a našej misie v nich. Ako dať nový zmysel nášmu poslaniu, našej misii na miestach, kde nás Pán poslal so slovami: "Choďte a učte…"? Workshop ponúkne základné princípy pastorácie rodín, spôsoby oživenia farnosti a niekoľko konkrétnych pastoračných nástrojov.

AKO KOMUNIKOVAŤ S ÚCTOU A REŠPEKTOM V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Mária DedováCieľom

workshopu je predstaviť základný okruh sebavyjadrovania cez popísanie vlastných myšlienok a prianí; poukázať na adekvátne vyjadrovanie emócii a ich rešpektovanie u druhých; poznať efektívnu komunikáciu cez kľúčové komunikačné návyky ako pravdivosť, rešpekt, nadhľad a nestrannosť; poukázať na vytváranie atmosféry dôvery a otvorenia, naučiť sa eliminovať rušivé vplyvy, zabrániť nedorozumeniam a tak umožniť otvoriť citlivé bioetické témy v školskom prostredí.


HRANICE V PRÍSTUPE KATECHÉTU – o.b. Marek Forgáč Ako nastaviť hranice vo vzťahu ku katechizovanému, v triede či farskom spoločenstve. Ako povedať nie. Workshop o vnímaní a rešpektovaní pravidiel ochrany detí pri práci s deťmi a mládežou v Cirkvi.

ZVESTOVANIE AKO VZOR PRE POCHOPENIE SLUŽBY KATECHÉZY – Petroc WilleyZvestovanie

Pána nie je len veľkým sviatkom Vtelenia Pána Ježiša. Poskytuje nám aj príklad ako chápať odovzdávanie a prijímanie viery Cirkvi.ŠOMRAVÝ JAZYK A ČO S NÍM? – Marián Kolník

Ak sa služba stáva „iba povinnosťou“, ak sú v akcii „iba ruky a chrbát“ a nie srdce, myseľ a duša…, ak má človek v službe smutnú tvár a šomravý jazyk – je to jeho sloboda voľby… Ak sa snažíme urobiť za takúto ušomranú službu zodpovedným naše okolie a iných ľudí a dokonca aj počasie, potom poďme spolu objaviť, že to tak byť nemusí. Poďme spolu objaviť slobodu vlastnej voľby…


STAROSTLIVOSŤ O KATECHÉTOV V USA – Bobette Huzovic

Predstavenie situácie katechétov v USA, výzvy a príležitosti, podpora Cirkvi a tiež "systém" starostlivosti o katechétov a ich rozvoj


AKO PREKONÁVAŤ PREKÁŽKY A ŤAŽKOSTI PRI OHLASOVANÍ – Patrik – KASIH House of Mission

Tento workshop vás prevedie cestou prekonávania prekážok a ťažkostí pri šírení Božieho slova. Naučíte sa identifikovať prekážky a zvládať negatívne emócie a reakcie. Naučíte sa, ako nebrať veci osobne a vytrvať v zvestovaní Božieho posolstva.


PREDCHÁDZANIE STAVU VYHORENIA V SLUŽBE – Lorette – KASIH House of Mission Prečo dochádza k vyhoreniu v duchovnej službe? Tento workshop vám poskytne odpovede a praktické nástroje, ako predchádzať vyhoreniu a obnoviť svoje poslanie. Načerpajte inšpiráciu z prípadových štúdií a získajte kľúče k prevencii vyhorenia.


VYKROČ DO NOVEJ VECI, KTORÚ KONÁ BOH – Ania – KASIH House of Mission Tento workshop vás prevedie procesom identifikácie duchovnej slepoty a ukáže vám, ako sa vyhnúť blúdeniu v kruhoch duchovnej služby. Naučí vás, ako vstúpiť do nového diela, ktoré Boh práve koná.

15,15 – 15,45

prestávka a občerstvenie

15,45 – 17,00


DRUHÝ BLOK WORKSHOPOV

AKO VIESŤ REFLEXIU – VIAC, o. z.POPIS


EVANJELIZAČNÁ KATECHÉZA AKO KATECHETICKÁ METÓDA – Bobette Huzovic

Čo je to evanjelizačná katechéza? Workshop sa bude zaoberať predstavením tejto metódy katechézy. Možno ju implementovať do akéhokoľvek učebného plánu, aby bola katechéza efektívnejšia.

CHARAKTEROVÉ VZDELÁVANIE CEZ PRÍBEH KATOLÍCKYCH HRDINOV – Samuel Prílepok – Ukážeme

si ako pracovať s najhranejším slovenským dokumetárnym filmom za rok 2022 o príbehu Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla – pri pastorácii, na vyučovacích hodinách alebo stretkách. Súčasťou workshopu je premietanie 30 min. študentskej verzie filmu Slobodní, diskusia, reflexia a práca s metodikou. Exkluzívna možnosť získať DVD Slobodní spolu s tlačenou verziou metodiky k filmu z dielne Akadémie veľkých diel https://www.akademiavelkychdiel.sk/metodika-film-slobodni)

VÝCHOVNÁ DEDINA – Monika Vojtaššáková – „It takes a village to raise a child", ,,Aby ste vychovali dieťa, potrebujete celú dedinu" je africké príslovie, ktoré pápež František spomína v Globálnej výchovnej aliancii. Tam tiež definuje 7 výchovných cieľov, ktoré si počas workshopu priblížime.

METÓDY PRÁCE SO SVÄTÝM PÍSMOM V KATECHÉZEBranislav KľuskaWorkshop je zameraný na praktické postupy a metódy práce so Svätým písmom využiteľné v katechéze a v príprave na katechézu. Odprezentujeme postupy, ktoré majú aktivizujúci potenciál a zároveň odhaľujú osobný význam Svätého písma pre jeho čitateľov.


ZVESTOVANIE AKO VZOR PRE POCHOPENIE SLUŽBY KATECHÉZY – Petroc WilleyZvestovanie

Pána nie je len veľkým sviatkom Vtelenia Pána Ježiša. Poskytuje nám aj príklad ako chápať odovzdávanie a prijímanie viery Cirkvi.

CITOVÉ KONTO, TÉMA DÔVERY A NASTAVENIE WIN – WIN – Marián Kolník – Dôvera je ako voda v akváriu a jej úroveň sa dá merať škou vkladov a výberov na citových kontách ľudí = nás samých ako aj tých, s ktorými vytvárame vzťahy. Je možné mať vzťahy, v ktorých nemusí nik prehrať?

NASLÚCHAŤ BOHU PRE DRUHÝCH / ROZLIŠOVANIE PRI VEDENÍ INÝCH ĽUDÍ – Alicia – KASIH

House of Mission Tento workshop vás naučí, ako počúvať Boží hlas a rozlišovať ho od vášho vlastného hlasu. Získate zručnosti, ako viesť iných a byť poslušní Božej vôli pri vedení.

AKO PREKONÁVAŤ PREKÁŽKY A ŤAŽKOSTI PRI OHLASOVANÍ – Patrik – KASIH House of Mission

Tento workshop vás prevedie cestou prekonávania prekážok a ťažkostí pri šírení Božieho slova. Naučíte sa identifikovať prekážky a zvládať negatívne emócie a reakcie. Naučíte sa, ako nebrať veci osobne a vytrvať v zvestovaní Božieho posolstva.


PREDCHÁDZANIE STAVU VYHORENIA V SLUŽBE – Lorette – KASIH House of MissionPrečo dochádza k vyhoreniu v duchovnej službe? Tento workshop vám poskytne odpovede a praktické nástroje, ako predchádzať vyhoreniu a obnoviť svoje poslanie. Načerpajte inšpiráciu z prípadových štúdií a získajte kľúče k prevencii vyhorenia.

VYCHOVÁVAŤ PRE SLUŽBU – Tomáš – KASIH House of Mission – Tento workshop vás prevedie procesom výchovy učeníkov a poskytne stratégie pre vystrojenie iných v duchovnej službe. Naučí vás, ako budovať intimitu s Duchom Svätým a viesť k tejto intimite iných.

17,00 – 18,30

VEČERA

19,00 – 20,00

SVÄTÁ OMŠA – celebruje o.b. František Trstenský

20,00 – 21,00

MODEROVANÁ ADORÁCIA

21,00

neformálny večer


25.11.2023 – sobota


9,00 – 9,15

Slovo na úvod

9,15 – 9,45

NÁZOV –

9,45 – 10,30

Bobette Huzovic – POVOLANIE KATECHÉTU: VYCHOVÁVATEĽ, ZAKORENENÝ V KRISTOVI

– povzbudenie k prežívaniu radostného povolania katechétu prostredníctvom modlitby a sviatostného života. Prednáška nám pripomenie, že Kristus najprv pôsobí v nás, aby mohol pôsobiť cez nás.

10,30 – 11,45

AKO VIESŤ REFLEXIU NAD TEXTOM ČI FILMOM – VIAC, o. z.POPIS


BLOK WORKSHOPOV

EVANJELIZAČNÁ KATECHÉZA AKO KATECHETICKÁ METÓDA – Bobette Huzovic

Čo je to evanjelizačná katechéza? Workshop sa bude zaoberať predstavením tejto metódy katechézy. Možno ju implementovať do akéhokoľvek učebného plánu, aby bola katechéza efektívnejšia.


AKO TEOLOGIZOVAŤ S DEŤMI NA HODINE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY – Tibor Reimer – Workshop

vovedie účastníkov do kontextu „teológie detí", ktorá kladie dôraz na teologické rozhovory so

žiakmi, ktoré vychádzajú z „veľkých otázok" samotných detí. Žiaci si tak rozvíjajú určitý


„otázkový" postoj a samostatne vytvárajú teologické výklady. Pritom je mimoriadne dôležitá úloha učiteľa, ktorý obsadzuje rôzne roly: v "teológii detí" učiteľ vystupuje ako pozorovateľ rozhovoru, v "teológii s deťmi" stimuluje rozhovor a v "teológii pre deti" rozhovor sprevádza ako odborník a ponúka možné odpovede.

AKO VOVÁDZAŤ DETI DO TAJOMSTVA LITURGIE Lenka BeneAko pomôcť deťom objavovať podstatu liturgie tak, aby bolo toto vovádzanie zároveň sprevádzaním na ceste budovania osobného vzťahu s Bohom? Je možné a potrebné začať už od útleho detstva (3 rokov)? A ako na to so staršími deťmi (6 – 12 rokov)? Jednou z možností je program Katechéz Dobrého pastiera. Workshop bude zameraný na predstavenie princípov vovádzania detí do liturgie a Biblie prostredníctvom tejto metódy, súčasťou bude aj zážitková časť a prezentácia používaného materiálu.


AKO VZKRIESIŤ RODINU A FARNOSŤ K ŽIVOTU – Richard Kucharčík"Vyjdime, vyjdime všetkým ponúknuť život Ježiša Krista" (EG 49). Týmito slovami pápež František pozýva Cirkev, aby sa stala Cirkvou vychádzajúcou. "Poď von!" volá Ježiš pri Lazarovom hrobe. Jeho priateľ a brat Lazár spí a s ním zaspala v beznádeji aj jeho rodina, sestry Marta a MáriaJe to obraz mnohých rodín, manželstiev, ale neraz aj Cirkvi, našich farností a našej misie v nich. Ako dať nový zmysel nášmu poslaniu, našej misii na miestach, kde nás Pán poslal so slovami: "Choďte a učte…"? Workshop ponúkne základné princípy pastorácie rodín, spôsoby oživenia farnosti a niekoľko konkrétnych pastoračných nástrojov.

VIZUÁLNE VÝTVARNÉ METÓDY V KATECHÉZE – PaedDr. Jozef Zentko, Mgr. Ivan Harenzník

POPIS


"PREBUĎ SA, TY, ČO SPÍŠ” (Ef 5,14) – JE MOŽNÉ PREMENIŤ TRADIČNÚ FARNOSŤ NA

EVANJELIZAČNÚ – Martina SipošováFarnosti v režime zotrvačnosti, nemajú síl k obnove a evanjelizácii. Bežne prevláda názor: vždy sa to tak robilo. Načo nejaké novoty?! Je tu cesta malých krokov, vovádzanie do hĺbky. Na začiatku len malé stádočko so Svetlom uprostred… prirodzenosť priťahujúca milosť. Workshop prinesie ponuku programu Farských evanjelizačných buniek a iných konkrétnych evanjelizačno-katechetických postupov, ktoré sa môžu stať časťou procesu premeny a zdrojom ozajstného živého farského spoločenstva.

“POĎ A CHOĎTE” – KATECHUMENÁTNY MODEL KATECHIZÁCIE – Jozef Možiešik – Na začiatku

príbehu Ježišových učeníkov boli individuálne pozvania "Poď za mnou" (Mk 2,14). Za nimi nasledovali dva – tri roky s Ježišom, ktoré vyústili do spoločného "Choďte do celého sveta" (Mk 16,15). Ježišov formačný model inšpiroval Cirkev v staroveku k vytvoreniu katechumenátu.

Dnes Cirkev považuje katechumenát za primárny vzor a prameň každej katechézy. Workshop predstaví základné princípy katechumenátneho modelu katechizácie, ponúkne diskusiu o napätí medzi teóriu a praxou; a kreatívne hľadanie možností aplikácie katechumenátnych princípov do katechézy vo farnosti.


KERYGMATICKÁ KATECHÉZA – Petroc Willey – V novom Direktóriu pre katechézu nás Cirkev žiada, aby sa ohlasovanie kerygmy stalo centrom všetkého vyučovania. Čo je kerygma a ako požiadavku Cirkvi naplniť?

UMENIE POČÚVAŤ AKO ZÁKLAD SPREVÁDZANIA A UMENIE KULTIVOVAŤ RÔZNE NÁZORY –

Marián Kolník– To, čo nás robí hluchými je náš jazyk. My často iba hovoríme, alebo sa pripravujeme hovoriť. Čo sa s nami deje, keď nevieme stíchnuť a iba počúvať? A čo sa deje v našich vzťahoch, keď nevieme stíchnuť a iba počúvať? Ak naša služba nemá byť „len vyučovaním“, ale sprevádzaním, všetko sa začína počúvaním…


VYKROČ DO NOVEJ VECI, KTORÚ KONÁ BOH – Ania – KASIH House of MissionTento workshop vás prevedie procesom identifikácie duchovnej slepoty a ukáže vám, ako sa vyhnúť blúdeniu v kruhoch duchovnej služby. Naučí vás, ako vstúpiť do nového diela, ktoré Boh práve koná.

NASLÚCHAŤ BOHU PRE DRUHÝCH / ROZLIŠOVANIE PRI VEDENÍ INÝCH ĽUDÍ – Alicia – KASIH

House of Mission Tento workshop vás naučí, ako počúvať Boží hlas a rozlišovať ho od vášho vlastného hlasu. Získate zručnosti, ako viesť iných a byť poslušní Božej vôli pri vedení.

VYCHOVÁVAŤ PRE SLUŽBU – Tomáš – KASIH House of Mission Tento workshop vás prevedie procesom výchovy učeníkov a poskytne stratégie pre vystrojenie iných do duchovnej služby. Naučí vás, ako budovať intimitu s Duchom Svätým a viesť k tejto intimite iných.

11,45 – 13,15

OBED

13,15 – 14,00

o. b. František Trstenský – “PERIFÉRIE” – TO JE NAŠE MIESTO

14,00 – 14,45

Lavinia Abigail Antoine – KASIH House of Mission – NEMÔŽEME NEHOVORIŤ O TOM, ČO SME

VIDELI A POČULI

15,00 – 16,00

SVÄTÁ OMŠA

16,00

ZÁVERO NAŠICH REČNÍKOCH A LEKTOROCH WORKSHOPOV:

Petroc Willey, STL, PhD profesor teológie a katechetiky na Františkánskej univerzite v Steubenville

Petroc Willey je ženatý s Katherine, má štyri deti a šesť vnúčat, z toho dve v nebi. Pochádza z Anglicka, od roku 2015 žije v Steubenville v Ohiu, kde pôsobí ako profesor teológie a katechetiky na Františkánskej univerzite. Pred presťahovaním do USA pracoval viac ako dvadsaťť rokov v oblasti katolíckeho vzdelávania, v Oxforde a v Birminghame, v seminári i v laických inštitúciách, v tradičnom i dištančnom vzdelávaní. Je autorom mnohých kníh o katechéze, vrátane (spolu s Josephom Whiteom) Companion to the Directory for Catechesis (Our Sunday Visitor, 2021). Benedikt XVI. ho vymenoval za konzultora Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie a pápež František za konzultora Dikastéria pre evanjelizáciu.


Bobette Huzovic je manželkou Maroša Huzoviča a matkou 5 detí. Pred dvoma rokmi sa presťahovala do Steubenvillu v Ohio po viac ako 25 rokoch života v Gamingu v Rakúsku, kde bola spoluriaditeľkou Jazykového a katechetického inštitútu. Dohliadala na formačný program, vyučovala katechézu a pomáhala formovať katechétov v strednej a východnej Európe. V súčasnosti je riaditeľkou katechézy a služby pre mládež a mladých dospelých v diecéze Steubenville v Ohiu. Má magisterský titul z katechetiky a evanjelizácie z Františkánskej univerzity v Steubenville.

doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. salezián, vysokoškolský pedagóg, hlavný garant nového kurikula NV/N a autor kurikula pre stredné školy

Marián Kolník – dlhoročný lektor, profesionálny certifikovaný kouč, mentor a sprievodca v oblasti biznisu a podnikania, ako aj v otázkach partnerských, či manželských vzťahov a tiež pri hľadaní povolania a kariéry mladých ľudí. Venuje sa osobnostnému rozvoju, leadershipu a nastaveniu kultúry v organizáciách rôzneho typu. Vo viacerých spoločnostiach pomáhal pri riešení zmeny firemných hodnôt a kultúry založenej na líderstve. Sprevádza významných vrcholových manažérov. Podporuje aktivity Kolégia Antona Neuwirtha, o.z. V.I.A.C. a NEXTERIE. Spolu s manželkou založili n.o. Centrum obnovy rodiny.

PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková absolventka Pedagogickej fakulty a Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore verejná politika; a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v odbore náboženská výchova. Bola hosťujúcou študentkou Humboldtovej univerzity v Berlíne v odbore politológia. Absolvovala zahraničnú stáž v Bundestagu, medzinárodné školenia zamerané na oblasť vzťahovej, emocionálnej a sexuálnej

výchovy a na prácu s ľuďmi s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Viac ako 10 rokov prednáša a publikuje na témy výchova k manželstvu a rodičovstvu, identita ženy a muža, ako aj o bioetických témach. Témou rodovej rovnosti sa intenzívne zaoberá od roku 2011, kedy sa stala členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR. V súčasnosti je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a členkou strategického tímu Medzinárodnej federácie pre slobodu voľby terapie a sprevádzania. Je autorkou knihy Mladým pravdu.

Mgr. Martin Mekel kňaz, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie


ThLic. Róbert Neupauer rímskokatolícky kňaz, poverený pastoráciou manželov a rodín na území Spišskej diecézy. Základné teologické štúdiá ukončil v r. 2005 na KU v Ružomberku. V tom istom roku prijal aj kňazské svätenie. V r. 2010-2013 absolvoval licenciátne štúdiá v Ríme na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny na Lateránskej univerzite. Pôsobí na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, v Spišskom Podhradí, kde prednáša predmety venujúce sa témam manželstva, rodiny a jej pastorácie. Je členom Rady KBS pre rodinu a zakladajúcim a zároveň aktívnym členom Akadémie Karola Wojtylu, ktorá ponúka na Slovensku akademicko-formačný program Diplom v rodinnej pastorácii.


doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. psychologička a psychoterapeutka. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie, špecificky téme šikanovania v období adolescencie. Má ukončenú špecializáciu v Poradenskej psychológii, absolvovala dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, krátkodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov. V súčasnosti pôsobí ako prodekanka Filozofickej fakulty TU a predsedníčka Slovenského inštitútu logoterapie.

Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. pomocný biskup Košickej arcidiecézy, vysokoškolský pedagóg, člen Subkomisie pre katechézu vo farnosti a Komisie pre katechizáciu a školstvo

Samuel Prílepok metodik a lektor Akadémie veľkých diel, spolutvorca metodiky k filmu Slobodní. Vyučuje a mentoruje učiteľov v princípoch vedenia diskusných seminárov, čítania s porozumením, práce s textom a kritického myslenia. Zároveň je učiteľom na ZŠ Citadela. Vyštudoval históriu, estetiku a žurnalistiku.

Monika Vojtašáková vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je koordinátorkou kampane DOBROčiny. V rámci projektu eRko pre Laudato si' sa venovala Globálnej výchovnej aliancii.


doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. vysokoškolský pedagóg, biblista a publicista

Lenka Bene vedie organizáciu zastrešujúcu Katechézy Dobrého pastiera (KDP) na Slovensku, a zároveň je metodičkou pre KDP na arcidiecéznom katechetickom úrade Bratislavskej arcidiecézy. Sprevádza dospelých, ktorí sa venujú deťom a kráčajú s nimi po ceste viery. Sama pracuje s deťmi od 3 do 12 rokov metódou KDP v átriu v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Absolvovala viacero certifikovaných kurzov tejto metódy pre deti v rôznom veku (3 – 6, 6 – 9, 9 – 12) vedených zahraničnými lektorkami a momentálne je v medzinárodnej formácii pre certifikovaných lektorov KDP. Často zažíva údiv z múdrosti a hĺbky, ktorú majú v sebe deti.

Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD., tajomník Rady KBS pre rodinu, šťastne ženatý, otec troch detí. Žije pri Košiciach. Vyštudoval sociálnu prácu a rómsku kultúru na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (2001 – 2006). Absolvoval bakalárske štúdium Náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave (2005 – 2008), postgraduálne štúdium na Pontifikálnom inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme (2007 – 2010) a doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2008 – 2012). Spolu s manželkou sú koordinátormi programu Master v teológii manželstva a rodiny na Teologickej fakulte KU v Ružomberku a členmi Akadémie Karola Wojtylu.


Mgr. Martina Šipošová metodička pre katechézu vo farnosti na Diecéznom katechetickom úrade Bratislavskej arcidiecézy. V súčasnosti najmä v úlohe mentora iniciačnej a permanentnej formácie angažovaných laikov vo farnostiach a v úlohe iniciátora pri zavádzaní nových pastoračno-katecheticko-evanjelizačných programov a prístupov vo farnostiach v arcidiecéze. 20 rokov aktívne pôsobí vo farnosti Pezinok pri nastavovaní procesov fungovania farnosti

a permanentnej formácii laikov. Bola súčasťou pracovnej skupiny pri KPKC ako spolutvorca konceptu Kurikula pre katechézu vo farnosti na Slovensku.


ThLic. Jozef Možiešik, PhD., diecézny kňaz, riaditeľ DKÚ Žilinskej diecézy, venuje sa príprave metodických materiálov a katechéze, s dôrazom na katechizáciu dospelých vo farnosti


Mons. Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. diecézny biskup Spišskej diecézy, vysokoškolský profesor, biblista, teológ a publicista


Medzinárodný misijný tím KASIH House of Mission v zložení:

Lavinia Antoine – 28-ročná katolícka laická misionárka na plný úväzok so srdcom pre to, aby ľudia zažili osobné stretnutie s Ježišom a prežili radikálnu transformáciu. Spolu so svojou sestrou vedie KASIH House of Mission, organizáciu laických misionárov zameranú na výchovu mladých misionárov po celom svete. Lavinia je absolventkou psychológie, miluje dezerty, nákupy v second handoch, ale najviac miluje ľudí.


Alicia Antoine – katolícka laická misionárka na plný úväzok vo zvonových džínsoch. Vášňou jej srdca je viesť ľudí k obráteniu prostredníctvom počúvania Božieho hlasu. Spolu so svojou sestrou vedie KASIH House of Mission. Boli stvorené pre čas ako je tento.


Tomáš Kiseľ – katolícky laický misionár na plný úväzok pochádzajúci zo Slovenska. V roku 2021 objavil veľký zámer, ktorý Boh má s jeho životom – byť svetlom pre národy a priviesť k nemu mnohých. Odpovedajúc na toto volanie opustil všetko, čo bolo pre neho vzácne – úspešnú prácu projektového manažéra a vášeň pre autá, pretože proroci nejazdia na červenom audi. Jeho najväčšou túžbou je zjavovať Božie srdce ľuďom a vidieť Ho prinášať uzdravenie a obnovu.


Patrik Prevužnák – po pohodlnej šesťročnej kariére softvérového inžiniera, sa Patrik rozhodol reagovať na Božie volanie a vstúpiť s vierou do najväčšieho dobrodružstva svojho života: stať sa katolíckym evanjelizátorom na plný úväzok. Jeho najväčšou radosťou je byť svedkom skutočného obrátenia (ne)veriacich. Patrik hľadá tvár Ježiša v Svätom písme, miluje odhaľovať skryté významy slov a činov Ježiša z pohľadu starovekého židovstva.


Anna Rosiak – pochádza z Poľska a má 28 rokov. Dokončila svoje štúdium, stala sa architektkou a pracovala v tejto profesii. Ale Boh mal pre jej život lepší plán. Povedala 'Áno' Božiemu volaniu tým, že sa stala katolíckou laickou misionárkou na plný úväzok, a bolo to najlepšie rozhodnutie jej života. Zanechala všetko, čo poznala, vrátane svetskej stability a prijala výzvu uskutočňovať projekty pre Božie kráľovstvo. Jej poslaním je vidieť tých, ktorí sa cítia neviditeľní. Má vášeň zdieľať Božiu dobrotu a prinášať Jeho lásku.


Lorette Sylvia – je 30-ročžena z Malajzie. Študovala elementárnu pedagogiku. Odpovedajúc na Božie volanie, ktoré v sebe objavila, dnes pred vami stojí ako katolícka laická misionárka na plný úväzok. Má lásku pomáhať ľuďom, aby nanovo poznali, milovali a slúžili Ježišovi. Lorette má rada kávu, ale Ježiša ešte viac.