Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Rada KBS pre rodinu dáva do pozornosti

Rada KBS pre rodinu dáva do pozornosti

On-line webin r o plodnosti pre man elov a k azov

Centrum konkr tnej pomoci Femina pon ka mo nos prihl si sa na online webin r Ot zky itia prirodzen ch met d v man elskej komunik cii za asti arcibiskupa Mons. Cyrila Vasi a, predsedu Rady KBS pre rodinu, ktor sa uskuto n v utorok 27.6.2023 o 20:00 hod. Komunik cia v man elskej intimite je t ma, ktor sa dot ka v etk ch man elov. Je to cesta, ktor je astokr t n ro n . Man elia h adaj odpovede na svoje ot zky a ke s veriaci, ve akr t ich h adaj aj u k azov. Tam sa  asto stret vaj  s nejednozna nou a vyh baj cou odpove ou. Webin re s preto ur en tak pre man elov, ako aj k azov. Prihl si sa m ete na mailovej adrese projektpp@centrumfemina.sk Po prihl sen V m pr de dotazn k, kde m ete polo i svoju ot zku do diskusie.

Publika n novinky

I. Mal cesta kres ansk ch man elov po dvojro nej pr prave vych dza forma n manu l pre man elov a vynikaj ca pom cka k mystagogickej katech ze o sviatosti man elstva s n zvom Mal cesta kres ansk ch man elov . Metodol gia materi lu vych dza z tzv. Man elsk ho kr da (ktor syntetizuje z kladn pravdy Cirkvi o man elstve), ktor je n sledne rozobrat cez 35 jednoduch ch obrazov. al iu as materi lu tvoria texty z dokumentov Cirkvi, cirkevn ch otcov, teol gov k pr slu nej t me. Jeho autorom je don Renzo Bonetti a je ur en pre man elov na stretk , ale aj ako in pir cia pre k azov na hom lie, duchovn obnovy, sprev dzanie. Viac o publik cii i mo nosti objedn vky: https://rodina.kbs.sk/sekcia/iniciativy/pastoracne-prirucky/mala-cesta-krestanskych-manzelov

II. Katechumen tne itiner re pre man elsk ivot v letn ch mesiacoch bude na fary distribuovan dokument Dikast ria pre laikov rodinu a  ivot, ktor predstavuje t mu tzv. man elsk ho katechumen tu, ktor vo svojich pr hovoroch viac kr t avizoval p pe Franti ek, ktor po iadal Dikast rium o jej hlb ie rozpracovanie. Tento in pirat vny dokument je ve mi vhodn aj na synod lne kolokvi k azov, diskusie s farn kmi o mo nostiach rozvoja farnosti. Pracovn listy na diskusn kolokvi s na str nke: https://rodina.kbs.sk/sekcia/dokumenty/dokumenty-vatikanskych-uradov/katechumenatne-itinerare-pre-manzelsky-zivot

III. Sv tos v rodin ch sveta v auguste bude k dispoz cii aj preklad pastora nej pr ru ky o sv t ch man eloch, ktor predstavilo Dikast rium pre laikov rodinu a  ivot na 10. svetovom stretnut rod n v R me. Ide o  al jednoduch pastora n materi l vhodn na stretk rod n, ktor je zalo en na podnetoch zo ivotov oby ajn ch rod n, ktor centrovali svoj ivot okolo Krista https://rodina.kbs.sk/sekcia/iniciativy/pastoracne-prirucky/svatost-v-rodinach-sveta

IV. Pr ru ky Rady pre rodinu on line Na str nkach Rady pre rodinu s dostupn pr ru ky Stretnutia rodi ov pred krstom die a a a Stretnutia rodi ov prvoprij maj cich det v elektronickej forme na stiahnutie v pdf-form te:

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/sviatost_krstu_dvojstrany%20(1).pdf

https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/stretnutia_rodicov.pdf

V. L ska a zodpovednos nov preklad. V predaji je nov preklad knihy L ska a zodpovednos z pera krakovsk ho biskupa, 40-ro n ho Karola Wojty u, ktor vznikla na podklade jeho predn ok na Katedre etiky Katol ckej univerzity v Lubline. Je vhodn na pochopenie antropologickej pravdy o osobe, l ske, sexualite, man elstve i plodnosti, ako v born argumenta n z klad pre diskusiu s ml de ou i man elmi. Dostupn je na https://wojtyla.sk/