Modlitby k sv. Jánovi Pavlovi II.

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Modlitby k sv. Jánovi Pavlovi II.

Modlitba k sv. Jánovi Pavlovi II.

Ján Pavol II., náš svätý orodovník, pomocník v ťažkých situáciách. Ty, ktorý si svojím životom svedčil o veľkej láske voči Bohu i ľuďom, sprevádzaš nás po cestách Ježiša i Márie, aby sme milovali oboch a túžiš pomáhať všetkým. Skrze lásku a veľké utrpenie, ktoré si obetoval za blížnych, každým dňom si sa približoval k svätosti. Prosím Ťa o orodovanie v tejto mojej veci (povedz ju v modlitbe) ….. Verím, že mi pomôžeš skrze Tvoju vieru, lásku a orodovanie predniesť moju záležitosť pred Pána Boha. Dôverujem Božiemu milosrdenstvu a moci Tvojho pápežského orodovania. Túžim sa približovať k Bohu skrze Ježiša a Máriu prostredníctvom Tvojho príkladu.

Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo a na materinský prihovor Panny Márie, nám poskytol živý obraz Ježiša, Dobrého Pastiera, a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou. Daj nám na jeho príhovor a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré prosíme (povedz ich v modlitbe) …..

Amen.


Modlitba kardinála A. Comastriho

Svätý Ján Pavol, z nebeského okna udeľ nám svoje požehnanie!

 Požehnávaj Cirkev, ktorú si miloval, ktorej si slúžil a ktorú si viedol, sprevádzaj ju po cestách sveta, aby priniesla Ježiša všetkým a všetkých priviedla k Ježišovi.

 Požehnávaj mládež, ktorá bola Tvojou radosťou. Pomôž jej hľadieť k nebesiam, aby našla svetlo, ktoré osvetľuje cesty tohto života.

 Požehnávaj rodiny, požehnávaj každú rodinu! Varoval si pred útokmi satana, ktoré viedol proti tej drahocennej iskre z neba, keď ju Boh zapálil na zemi. Svätý Ján Pavol, pomáhaj rodinám svojím orodovaním.

Oroduj za celý svet poznačený konfliktami, vojnami, nespravodlivosťou. Ty, ktorý si vždy bol proti vojne, pozývaj k dialógu zasievajúc lásku: oroduj za nás, aby sme boli neúnavní rozsievači pokoja.

 Svätý Ján Pavol, z nebeského okna nech zostúpi na nás Božie požehnanie. Amen.


Modlitba, ktorú sa sv. Ján Pavol II. modlil celý život

Duchu Svätý, prosím Ťa o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal, o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery, o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery, o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju nachádzal, o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili, o dar Nábožnosti,aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou, o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.


Litánie k sv. Jánovi Pavlovi II.

Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa

Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa


Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás

Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás

Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás

Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás

Úplne oddaný Márii, oroduj za nás

Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás

Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás

Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás

Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás

Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás

Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás

Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás

Misionár všetkých národov, oroduj za nás

Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás

Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás

Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás

Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás

Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás

Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás

Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás

Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás

Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás

Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás

Brat a majster kňazov, oroduj za nás

Otec zasvätených osôb, oroduj za nás

Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás

Posilnenie manželov, oroduj za nás

Ochranca nenarodených, oroduj za nás

Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás

Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás

Dobrý Samaritán trpiacich, oroduj za nás

Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás

Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás

Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás

Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás

Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás

Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás

Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás

Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás

Vzor života a zomierania pre Pánovi, oroduj za nás

Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás

Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás

Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás

Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás

Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás

Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás

Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás

Navštevujúci väzňov, oroduj za nás

Posilňujúci slabých, oroduj za nás

Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


K. Oroduj za nás svätý Ján Pavol.

Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:

Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslania svätého Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Nihil obstat: Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, košický pomocný biskup 4. 5. 2011.

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup – metropolita, 5. 5. 2011, K 355/201 l.