Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Modlitby k Božiemu milosrdenstvu

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

(má 5 desiatkov)

Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha.

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

 Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

 Na zakončenie:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát)


Modlitba k Božiemu milosrdenstvu

Bože, Tvoje milosrdenstvo je bezodné a poklady dobroty nevyčerpateľné. Pohliadni na nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v Tvoje milosrdenstvo, aby sme sa nikdy ani v najväčších ťažkostiach nepoddávali zúfalstvu, ale vždy sa s dôverou odovzdávali do Tvojej vôle a súhlasili s ňou, lebo ona je milosrdenstvom samým. Skrze Krista nášho Pána, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou a Duchom Svätým prejavuje milosrdenstvo naveky. Amen.


Litánie k Božiemu milosrdenstvu

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.

Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.


Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujeme Ti.

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo

Milosrdenstvo Božie, prameň trýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu

Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme Ti.


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


K: Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.

Ľ: Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.

Modlime sa:

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Prosby k Božiemu milosrdenstvu

O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku – prosíme Ťa, Pane.

O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle.

O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach.

O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam na zlé.

O apoštolskú horlivosť a zamilovanie si obety svätej omše.

O ducha pokánia, umŕtvovania a neprestajnú ľútosť.

O dôveru v Božie milosrdenstvo pre zúfajúce duše.

O víťazstvo nad vášňami.

O ustavičné pamätanie na Tvoju prítomnosť.

O milosrdenstvo Tvojho srdca pri skonávaní.          

O lásku a úctu k nepoškvrnenému Máriinmu srdcu.

O kraľovanie Tvojho milosrdenstva v našej vlasti.

O obrátenie všetkých hriešnikov a odpadlíkov.

O horlivých a pobožných kňazov.

O svätých v našom národe.

O útechu pre chorých, trpiacich a zúfajúcich.

O úľavu pre duše trpiace v očistci.

O potrebné milosti prameniace z Tvojho nesmierneho milosrdenstva pre všetky naše rodiny.

O pomoc pri plnení požiadaviek, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny – prosíme Ťa, Pane.

Večný Otče, zhliadni očami milosrdenstva na nás tu zhromaždených a daj nám svoje milosrdenstvo podľa dôvery, ktorú v Teba skladáme, ako si prisľúbil, že nás budeš ochraňovať, a to zvlášť v hodine smrti. Amen.


Odprosovanie Milosrdného Boha

Za nedostatok viery, lásky a dôvery v Tvoje milosrdenstvo, odprosujeme Ťa, Pane.

Za nestálych kresťanov, ktorí sa vzpierajú milosti a stavajú sa proti Božej vôli,

Za vlažnosť, nedbalosť a lenivosť v Božej službe,

Za zanedbávanie svätej omše vo sviatočné dni a v nedele,

Za porušovanie pôstov a nezachovávanie striedmosti v jedle a v pití,

Za neposlušnosť a znevažovanie rodičov i predstavených,

Za nedbalosť vo výchove detí,

Za zabíjanie nenarodených,

Za neviazanosť, nehanebnosť a nedostatok skromnosti v živote i obliekaní,

Za priestupky rodičov a manželov,

Za hriechy hnevu, nenávisti a závisti,

Za krivdy spáchané blížnym na majetku a dobrej povesti,

Za nedostatok lásky a ducha obetavosti,

Za pýchu, lakomstvo a hriešnu žiadostivosť,

Za nedostatok úcty k duchovným a posvätným miestam,

Za nedbalé vykonávanie sviatosti zmierenia,

Za zneucťovanie svätosti oltára,

Za ľahkovážnosť pri vysluhovaní a prijímaní svätých sviatostí,

Za nedostatok dôvery v Božie milosrdenstvo,

Za opovážlivé hriechy v nádeji na získanie Božieho milosrdenstva,

Za uspokojovanie vášní a nedostatok umŕtvovania,

Za slabosti a pády spravodlivých a pobožných, odprosujeme Ťa, Pane.

Večný Otče, zhliadni na nás očami milosrdenstva a skrze bolestné Kristovo umučenie udeľ nám a všetkým hriešnikom milosť odpustenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Poďakovanie Božiemu milosrdenstvu

Za povolanie nás z ničoty do bytia, ďakujeme Ti, Pane.

Za Tvoje jasle, svätý kríž a veľkonočné ráno,

Za zostúpenie Ducha Svätého s jeho siedmimi darmi,

Za kresťanských rodičov,

Za to, že si nás prijal za synov a dcéry a za dedičov  Tvojho kráľovstva,

Za možnosť poznať svätú vieru,

Za zjavenie tajomstva Najsvätejšej Trojice,

Za prvé sväté prijímanie a právo každý deň k nemu pristupovať,

Za rozhrešenie na súde zmierenia vždy, keď po tom zatúžime,

Za milosť sviatosti birmovania ako znamenia Tvojho rytierstva,

Za moc a silu, ktorú vylievaš na vyvolených v sviatosti kňazstva,

Za neprestajnú nekrvavú obetu svätej omše,

Za svätý olej na spásu chorých a zmierňovanie ich bolestí,

Za vážnosť, česť a dôstojnosť sviatosti manželstva,

Za všeobecnú Cirkev, ktorá nás všetkých zjednocuje, dvíha a posväcuje,

Za Svätého otca a jeho neomylnosť vo veciach viery a mravov,

Za Kráľovnú neba a Matku milosrdenstva,

Za čistotu jej nepoškvrneného srdca,

Za jej ochranu nad nami a prostredníctvo v milostiach Božieho milosrdenstva,

Za anjela strážcu a jeho pomoc v boji s mocnosťami temnosti,

Za Tvoje skonávanie v Getsemanskej záhrade a preliaty krvavý pot,

Za rany Tvojich rúk a nôh ako zadosťučinenie za naše trestuhodné činy,

Za ranu Tvojho srdca a vodu i krv, ktoré z nej vytryskli,

Za nevyčerpateľný prameň Tvojho nekonečného milosrdenstva,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ najzatvrdilejším hriešnikom,

Za milosrdenstvo, ktoré preukazuješ spravodlivým a pobožným,

Za Tvoju prítomnosť vo Sviatosti oltárnej a milosrdné prebývanie s nami,

Za zjavenie Tvojho milosrdenstva a strelnej modlitby: „Ježišu, dôverujem v Teba!“,

Za udelené cnosti: vieru, nádej a lásku,

Za vlasť a materinskú reč,

Za voľbu syna slovanského národa za Tvojho viditeľného zástupcu na zemi,

Za Tvoju dobrotu, štedrosť a starostlivosť voči nám,

Za ukryté milosti Tvojho nekonečného milosrdenstva,

Za vypočutie všetkých prosieb ctiteľov Božieho milosrdenstva, ďakujeme Ti, Pane.

Bože, Tvoje milosrdenstvo je nepreniknuteľné a poklady Tvojho zľutovania sú nevyčerpateľné. Láskavo na nás zhliadni a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Zasvätenie sveta Božiemu milosrdenstvu

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

(Modlitba, ktorú použil sv. pápež Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)