Sviatosť manželstva (matrimonium)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť manželstva (matrimonium)
 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. (Kán. 1055)

Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva, s dostatočným časovým odstupom pred plánovaným uzavretím sviatosti, musia požiadať miestného kňaza o vyslúženie tejto sviatosti. On následne určí spôsob a miesto na bezprostrednú pastoračnú náuku. Počas prípravy na uzavretie sviatosti manželstva snúbenci budú vo väčšej miere všímaní si veriacimi ako aj kňazom pri každodennom žití kresťanského života. Počas tohto obdobia sa budú skúmať kánonické prekážky, pre ktoré snúbenci nebudú môcť prijať sviatosť manželstva.Ak sa nezistí žiadna prekážka, snúbenci budú môcť prijať túto sviatosť.

Zneplatňujúce prekážky:

 1. § 1. Muž pred dovŕšením šestnásteho roku života a žena pred dovŕšením štrnásteho roku nemôžu uzavrieť platné manželstvo.
  § 2. Konferencia biskupov má právo stanoviť vyšší vek na dovolené slávenie manželstva. (Kán. 1083)
 2. § 1. Predchádzajúca a trvalá impotencia mať styk buď zo strany muža, alebo ženy, buď absolútna, alebo relatívna, zneplatňuje manželstvo zo samej svojej prirodzenosti.
  § 2. Ak prekážka impotencie je pochybná buď z hľadiska právnej alebo skutkovej pochybnosti, uzavretiu manželstva netreba prekážať, ani manželstvo vyhlásiť za nulitné, kým pochybnosť trvá.
  § 3. Neplodnosť manželstvo ani nezakazuje, ani nezneplatňuje pri zachovaní predpisu kán. 1098. (Kán. 1084)
 3. § 1. Neplatne sa pokúša o manželstvo, kto je viazaný zväzkom predchádzajúceho manželstva, hoci nedokonaného.
  § 2. Hoci predchádzajúce manželstvo je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo rozviazané, predsa iné manželstvo nie je dovolené uzavrieť, skôr než o nulite alebo rozviazaní predchádzajúceho nie je zákonne a nepochybne isté. (Kán. 1085)
 4. § 1. Neplatné je manželstvo medzi dvoma osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej cirkvi alebo do nej prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, a druhá je nepokrstená.
  § 2. Od tejto prekážky sa nemá dišpenzovať, ak nie sú splnené podmienky, o ktorých sa hovorí v kán. 1125 a 1126.
  § 3. Ak stránka bola v čase uzavretia manželstva všeobecne považovaná za pokrstenú alebo jej krst bol pochybný, platnosť manželstva treba prezumovať podľa normy kán. 1060, kým sa s istotou nedokáže, že jedna stránka je pokrstená a druhá nepokrstená. Kán. 1086)
 5. Neplatne sa pokúšajú o manželstvo tí, ktorí boli ustanovení v posvätných rádoch. (Kán. 1087)
 6. Neplatne sa pokúšajú o manželstvo tí, ktorých viaže verejný doživotný sľub čistoty v rehoľnom inštitúte. (Kán. 1088)
 7. Medzi mužom a unesenou alebo aspoň zadržiavanou ženou so zámerom uzavrieť s ňou manželstvo nemôže existovať nijaké manželstvo, ak si neskôr žena, oddelená od únoscu a umiestnená na bezpečnom a slobodnom mieste, sama od seba nezvolí manželstvo. (Kán. 1089)
 8. § 1. Kto so zámerom uzavrieť manželstvo s istou osobou spôsobí smrť jej manželskej stránke alebo vlastnej manželskej stránke, o toto manželstvo sa pokúša neplatne.
  § 2. Tiež neplatne sa pokúšajú o manželstvo medzi sebou tí, ktorí vzájomným fyzickým alebo morálnym pričinením spôsobili smrť manželskej stránke. (Kán. 1090)
 9. § 1. V priamej línii pokrvnosti je manželstvo neplatné medzi predkami a potomkami tak zákonnými, ako aj prirodzenými.
  § 2. V bočnej línii je neplatné až do štvrtého stupňa vrátane.
  § 3. Prekážka pokrvnosti sa neznásobuje.
  § 4. Nikdy sa nemá dovoliť manželstvo, ak je pochybnosť, či stránky sú pokrvné v niektorom stupni priamej línie alebo v druhom stupni bočnej línie. Kán. 1091)
 10. Švagrovstvo v priamej línii zneplatňuje manželstvo v každom stupni. (Kán. 1092)
 11. Prekážka verejnej mravopočestnosti vzniká z neplatného manželstva po začatí spoločného života buď zo všeobecne známeho, alebo verejného konkubinátu; zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými ženy a obrátene. (Kán. 1093)
 12. Manželstvo nemôžu medzi sebou platne uzavrieť tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z adopcie v priamej línii alebo v druhom stupni bočnej línie. (Kán. 1094)