Sviatosť posvätenia kňazstva (ordo)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť posvätenia kňazstva (ordo)

Sviatosťou posvätného rádu sa z božského ustanovenia niektorí spomedzi veriacich nezmazateľným znakom, ktorým sa označujú, ustanovujú za posvätných služobníkov, ktorí sú vysviacaní a určení, aby primerane svojmu stupňu, plniac v osobe Krista Hlavy učiacu, posväcujúcu riadiacu úlohu, pásli Boží ľud. (Kán. 1008)

Posvätnými rádmi sú episkopát, presbyterát a diakonát.
Udeľujú sa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou, ktorú pre jednotlivé stupne predpisujú liturgické knihy. (Kán. 1009 §1, §2)

  • diakon (gr. διάκονος diakonos – sluha)
  • presbyter (gr. πρεσβύτερος presbyteros – starší) – kňaz
  • episkopus (gr. έπίσκοπος episkopos -dozorca, ochránca, zodpovedný) – biskup

Táto sviatosť sa v našej farnosti nevysluhuje, pretože túto sviatosť vysluhuje biskup spravidla v katedrále vkladaním rúk. Na prijatie tejto sviatosti sa muži pripravujú 5 ročným filozoficko-teologickým štúdiom v seminári ako aj jedno ročným pastoračným pobytom vo farnosti, kde zakúsia každodenné povinnosti kňaza. V našej arcidiecéze príprava kandidátov kňazstva prebieha v seminári sv. Karola Boronejského v Košiciach, do ktorého vás srdečne pozývame na deň otvorených dverí každý rok v nedeľu Dobrého Pastiera.

Sviatosť posvätného rádu môžu prijať všetci muži nasledovne:

  • muž, ktorý neprijal sviatosť manželstva, môže prijať všetky stupne sviatosti posvätného rádu
  • muž, ktorý prijal sviatosť manželstva, môže prijať iba prvý stupneň sviatosti posvätného rádu – tzv. trvalý diakonát