Sviatosť zmierenia (pænitentia)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť zmierenia (pænitentia)

Vo sviatosti zmierenie resp. pokánia veriaci vyznávajú hriechy zákonnému vysluhovateľovi, ľutujú ich a majú predsavzatie polepšiť sa, rozhrešením, ktoré im ten istý vysluhovateľ udelil, dostávajú od Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchali po krste, a súčasne sa zmierujú s Cirkvou, ktorú zhrešením ranili. (Kán. 959)

Ako často pristupovať k tejto sviatosti?

 • Kto zhrešil ťažko, má sa čím skôr s ľútosťou obrátiť k Bohu a prijať túto sviatosť
 • Kto je v Božej milosti, môže nájsť v tejto sviatosti duchovné vedenie a milosť na duchovný vzrast
 • Mesačná spoveď – okolo prvého piatku – by mala byť normálnou vecou každého veriaceho, čo sa usiluje žiť v prieteľstve s Bohom

Pred sviatosťou zmierenia je potrebné:

 • Pripraviť sa modlitbou k Duchu Svätému
 • Spytovať si svedomie
 • Úprimne oľutovať svoje hriechy
 • Opravdivým predsavzatím polepšiť sa

Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy. Vtlač do môjho srdca bolesť a ľútosť, nad tým. že som hriechmi urazil svojho nebeského Otca, a posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.

Spytovanie svedomia

Zhodnotenie poslednej sviatosti zmierenia:

 1. Kedy som poslednýkrát prijal sviatosť zmierenia?Nezamlčal som alebo nezatajil úmyselne dajaký ťažký hriech?Nezabudol som vyznať nejaký ťažký hriech?
 2. Vykonal som uložené zadosťučinenie?Usiloval som sa polepšiť od poslednej spovede?
 3. Nepristupujem k sviatosti zmierenia zo zvyku, či pod tlakom mojich rodinných príslušníkov alebo prieteľov?Pristupujem k sviatosti zmierenia s úprimnou túžbou sa očistiť, obrátiť, obnoviť?

Môj vzťah k Bohu:

 1. V rebríčku mojich životných hodnôt je Boh na prvom mieste?Milujem ho nadovšetko?Myslím často na Ježiša, ktorého mám nasledovať? Snažím sa, aby ho poznali aj iní?Odovzdal som vieru svojim deťom?Dával som blížnym dobrý príklad?Nachádzam si denne čas na osobnú modlitbu?Začínam aj končím svoj deň v Božom mene?Ak som viazaný modlitbou breviára, nezanedbávam ju?Nepohŕdam členmi iných cirkví?Nie som poverčivý?Neverím rozličným čarám a vešteniu?Nedopustil som sa svätokrádeže, napr. poškvrnením posvätnej osoby, zneuctením posvätného miesta, nedôstojným zaobchádzaním s posvätnými vecami, prijatím Eucharistie v ťažkom hriechu?
 2. Nerúhal som sa Bohu?Nevyslovoval som sa o Ňom potupne?Nebral som do úst zbytočne Jeho meno, meno Panny Márie a svätých?Dodržal som sľub, ktorý som dal Bohu?Neprisahal som falošne a krivo?
 3. Svätím nedeľu a prikázaný sviatok ako Boží deň? Zúčastňujem sa na svätej omši?Pristupujem k svätej omši s úmyslom stretnúť sa s Bohom? Sledujem ju pozorne?Prichádzam na čas?

Môj vzťah k blížnemu:

 1. Milujem blížneho ako seba samého?Nepohoršil som ho svojimi slovami alebo skutkami?
 2. Aký je môj vzťah k rodičom?Poslúcham ich (rodičov), ctím si ich, milujem ich?Som si vedomý, že (rodičia) zastupujú Boha na zemi?Aký je môj rodinný život?Milujem, ctím a vážim si svojho manžela, manželku?Ako sa starám o výchovu svojich detí?Zabezpečujem ich (detí) telesný ale aj duševný rozvoj?Som im (deťom) dobrým príkladom?Viem s kým sa priatelia, kde trávia voľný čas, čo čítajú?Bránil som im alebo odhováral som ich od cirkevného sobáša?Netolerujem život môjho dieťaťa v konkubináte?Je mi ľahostajné že moje deti či vnukovia nie sú pokrstení?
 3. Ctím si cirkevných predstavených?Mám v úcte pápeža, biskupov, kňazov?Nerobím si z nich posmech, nehovorím o nich nemiestne vtipy, nerozširujem zbytočne ich chyby, neohováram ich?Modlím sa za nich?Pomáham kňazovi vo farnosti nakoľko je mi to možné?Som aktívnym členom farského spoločenstva?Ako si ctím svetských predstavených?Platím dane?
 4. Uvedomujem si, že život je Boží dar, preto len Boh ho má právo dať i vziať?Neškodím inému na zdraví?Nestrpčujem mu (inému) život?Nezmrzačil som niekoho?nezapríčinil som niekomu smrť?Neradil som, nesúhlasil som, neprevádzal som, neasistoval som pri umelom prerušení tehotenstva?Neužívam antikoncepciu?Dodržiavam v manželskom spolužití morálny zákon?nesúhlasil som so sterilizáciou, eutanáziou?Neubližoval som bitkou, či inými násilnými činmi svojim deťom alebo starým, chorým a bezbranným ľuďom?Netrápil som zvieratá?
 5. Uvedomujem si, že ako moje telo, aj telo blížneho je chrámom Ducha Svätého?nenavádzal som ho (blížneho) na hriech nečistoty?Svojimi slovami, dotykmi, návrhmi nepriviedol som blížneho ku hriechu?Neprevinil som sa smilstvom t.j. pohlavným stykom so slobodným alebo s osobami toho istého pohlavia?Nenavádzal som na hriech duchovnú osobu?Nepredávam svoje telo za peniaze?Neznásilnil som niekoho?Žijem v usporiadanom sviatostnom manželstve?Neprevinil som sa cudzoložstvom, t.j. nepodviedol som svojho manžela či manželku s iným človekom?
 6. Vážim si svoj majetok i majetok blížneho?Som svedomitý a zodpovedný v práci?Usilujem sa hľadať si prácu alebo sa spolieham, že ma bude živiť rodina, či štát?Ak podnikám, používam spravodlivé ceny miery váhy?Nie som nespravodlivý voči svojim zamestnancom, nekrivdím im?Dávam im (zamestnancom) spravodlivú mzdu alebo ich vykorisťujem?Usiloval som sa vrátiť nájdenú vec?Neprevinil som sa voči majetku blížneho krádežou alebo lúpežou?Vrátil ukradnutú či ulúpenú vec?Napravil som škodu, ktorú som spôsobil?Nepoškodzujem majetok blížneho alebo spoločnosti?
 7. Som pravdovravný?Neprevinil som sa klamstvom?Chránim česť svojho blížneho?Neprevinil som sa ohováraním, t.j. nerozprával som o chybách blížneho za jeho chrbtom?Neosočoval som t.j. nevymýšľal alebo nezväčšoval som chyby blížneho?Napravil som škody, ktoré som spôsobil svojim jazykom?Neurážal som iných?Neubližoval som im posmievaním, kritizovaním?Neponižoval som ich nemiestnymi rečami, vtipmi, či prezývkami?Dodržal som zverené tajomstvo?Bol som diskrétny?

Vzťah k samému sebe:

 1. Aký je základný smer môjho života?Usmerňujem všetko svoje snaženie v živote na večnú spásu mojej duše?Snažil som sa krotiť svoje chyby, sklony, vášne?Nepovyšoval som sa nad iných?Ako som užíval dary, ktoré mi zveril Boh?
 2. Neškodil som si na zdraví fajčením, pitím alkoholu, užívaním drog a iných omamných látok?Mám správne stravovacie návyky?Neprejedám sa alebo netýram zbytočne organizmus hladom?Nebol som maškrtný?Nebol som opitý?Nie sú mojou vášňou hazardné hry (karty, hracie automaty)?Nezaoberal som sa myšlienkou na samovraždu?
 3. Zachoval som si svoje telo v čistote a nevinnosti?Neoddával som sa nečistým myšlienkam, záľubám, radostiam, túžbam?Nepoškvrnil som svoje telo smilstvom, cudzoložstvom, nehanebnosťou, nečistými skutkami?Podliehal som svojim žiadostivostiam?Nezaoberal som sa čítaním, rozhovormi, návštevami predstavení a zábav, ktoré sú nezlúčiteľné s kresťanskou a ľudskou dôstojnosťou?
 4. Konám skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu?Dodržiavam cirkevný príkaz o ročnej spovedi?Vzdelávam sa vo viere?Žijem príkladný rodinný a občiansky život?Nie som pyšný, lakomý, závistlivý, lenivý?Ovláda ma hnev?
 5. Čo mi ešte vyčíta svedomie?

Ľútosť

Ľútosť a predsavzatie:

 1. Bože, nebeský Otče, zhrešil som; ľutujem zo srdca, že som ťa urazil a zarmútil a že som si znečistil dušu. Odpusť mi.- Ty si poslal na svet svojho Syna, aby vzal na seba hriechy sveta a hriešnikov priviedol k tebe.- Si nekonečne dobrý a láskavý.- Pane Ježišu Kriste, priveď ma z mojej hriešnej cesty na cestu pravdy a života.Vyznávam, že som zhrešil, a ľutujem,že som sa hriechmi vzdialil od teba a ublížil tvojej Cirkvi.- Bože, odpusť mi hriechy a daruj mi svojho Ducha, aby som spoznal tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.
 2. Dobrotivý Bože, zhrešil som. Chcem sa polepšiť a konať dobro. Poznám svoje slabosti, ale spolieham sa na tvoju pomoc. Ty musíš byť mojím ideálom, ktorý chcem mať stále pred očami. Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
 3. Pane Ježišu, z celého srdca ťa milujem. Bolí ma že som ťa hriechom urazil. Ty si za mňa trpel na kríži; aj ja som ti zapríčinil také bolesti. Ľutujem, že som ťa tak zarmútil. Pán môj a Boh môj, buď milostivý mne hriešnemu. Pomôž mi, aby som sa polepšil. Tvoja svätá kr nech ma obmyje od hriechov. Pane, netrestaj ma za hriechy.

Modlitba kajúcnika:

Bože mój, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. 

alebo 

Pane Ježišu, baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta; milosťou Ducha Svätého ma zmier so svojím Otcom: obmy ma vo svojej krvi od každého hriechu a urob zo mňa nového človeka na tvoju chválu a slávu.

Ďakovná modlitba po spovedi

Bože, môj Otče, ty si tak dobrý. Ty si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Som šťastný(a), lebo som čistý(á)a som v tvojom náručí. Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som bol(a) vždy lepší(a), aby som bol(a) láskavý(á) voči ľuďom a robil(a) im radosť. Daj mi na to svoje požehnanie. Amen.

Pane Ježišu, sňal si zo mňa hriechy a daroval si mi svoj pokoj. Vo sviatosti zmierenia si ma zmieril s Otcom, ktorého som hriechom urazil,i s Cirkvou, ktorej som hriechom ublížil. Vzal si ma do svojho náručia ako dobrý Pastier stratenú ovečku. Ďakujem ti za tvoju lásku a milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som spolupracoval na záchrane hriešnikov a svojim životom vždy viac sa pripodobňoval tebe. Ježišu, vďaka ti za sviatosť zmierenia. Amen.