Sviatosť birmovania (confirmatia)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť birmovania (confirmatia)

Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali. (Kán. 879)

Po prihlásení sa na prijatie sviatosti birmovania, všetci birmovanci sú povinný zúčastňovať sa na pastoračnej príprave a sú povinný prijať všetky podmienky, ktoré budú na nich kladené počas celej prípravy.

Celá príprava má dve časti, ktoré sú navzájom prepojené.

Vzdelávacia časť, ktorej úlohou je znovu si oživiť vedomosti z oblasti náuky cirkvi, Svätého Písma, prikázaní, sviatostí, … . To sa deje na spoločných stretnutiach s kňazom alebo animátorom.

Duchovná časť, ktorá pozostáva z praktického prežívania vlastného duchovného života t.j. prijímania sviatosti zmierenia a sviatosti Oltárnej, účasti na svätých omšiach hlavne v nedeľu a v prikázaný sviatok, príp. na iných duchovných aktivitách vo farnosti.

Bez týchto dvoch častí nie je možné prijať sviatosť birmovania.

Birmovný rodič:

1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval týmto podmienkam:

  • aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca;

2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. (Kán. 893)

Birmovné meno:

Birmovné meno sa volí zo zoznamu svätých alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života.

  • Birmovné meno si nedám podľa svojich príbuzných alebo kamarátov ;
  • Svojho birmovného patróna si nevolím kvôli tomu, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho   života;
  • Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím;
  • Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis;
  • Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.