Sviatosť krstu (baptismus)

Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Sviatosť krstu (baptismus)

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba krstením pravou vodou s náležitou slovnou formou. (Kán. 849)

Krst detí

Rodičia, ktorí žiadajú prijať ich dieťa za člena cirkvi, musia požiadať kňaza o túto sviatosť. Kňaz sám určí vhodný čas na pastoračnú prípravu rodičov aj krstných rodičov ako aj vhodný čas na prijatie tejto sviatosti. 

Na krst je potrebné doniesť krstnú košieľku a sviecu.

Krstný rodič môže byť:

  • pokrstený človek, ktorý prijal sviatosť oltárnu a sviatosť birmovania
  • musí mať viac ako 16 rokov
  • ak žije v manželstve – musí mať sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. rozvedení; ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)
  • nesmie byť rodič krstenca

Krst dospelých

Po osobnej konzultácii, kňaz určí spôsob pastoračnej náuky katechumenov. Po dôkladnej príprave, vyznaní viery a krstných sľubov sa udelí katechumenom krst. Krst katechumenov sa najčastejšie koná v obradoch Bielej soboty.