Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Úplné odpustky pri príležitosti 2. svetového dňa seniorov 24. 7. 2022

Úplné odpustky pri príležitosti 2. svetového dňa seniorov 24. 7. 2022

DEKRÉT

Apoštolská penitenciária na základe právomocí jej udelených Najvyšším veľkňazom, z Božej prozreteľnosti pápežom Františkom, so zreteľom na nedávnu žiadosť predloženú prefektom Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Jeho Eminenciou Kevinom Josephom Farrellom, kardinálom Svätej Rímskej cirkvi, pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý Najvyšší veľkňaz ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu, na zveľadenie nábožnosti a spásu duší veriacich, láskavo udeľuje z nebeského pokladu Cirkvi úplné odpustky, ktoré môžu získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho veľkňaza) starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí preniknutí opravdivým pokáním a láskou sa dňa 24. júla 2022 pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov zúčastnia na slávnosti, ktorej bude predsedať Svätý Otec František v pápežskej vatikánskej bazilike, alebo sa zúčastnia na rôznych sláveniach, ktoré sa budú konať po celom svete. Tieto úplné odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci.
 

Tento Tribunál milosrdenstva tiež udeľuje úplné odpustky, ktoré veriaci môžu získať v ten istý deň, ak osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú v núdzi alebo ťažkostiach (ako sú chorí, opustení, nevládni a im podobní).

Chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu, najmä keď slová a slávenia Najvyššieho veľkňaza budú sa prenášať prostredníctvom komunikačných prostriedkov.
 

Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti mocou kľúčov Cirkvi stal ľahším prostredníctvom pastoračnej lásky, Penitenciária naliehavo žiada kňazov, vystrojených príslušnými právomocami spovedať, aby sa s ochotným a veľkodušným srdcom dali k dispozícii vysluhovaniu sviatosti pokánia.


Tento dekrét platí pre Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov, bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenie. 
 

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 30. mája 2022.


Mauro kardinál Piacenza, vyšší penitenciár

Krzysztof Nykiel, regent