Pastorácia povolaní

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Každoročne slávime, pred Nedeľou Dobrého pastiera, Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj táto modlitebná pomôcka, ktorá je v prílohe, chce pomôcť rozvoju tejto praxe.

Nájdete v nej predovšetkým modlitby, ktoré sa dajú použiť v spomínanom Týždni, ale určite sa dajú vhodne použiť aj v iné dni. Súčasťou tejto brožúrky sú aj farebné plagáty s myšlienkami o povolaní, ktoré sa dajú použiť napr. na nástenke v kostole, alebo v škole, či pastoračnom centre.

V elektronickej podobe sa dajú použiť napríklad na internetových stránkach farností; alebo pred, či po svätej omši v kostoloch, kde sa používa dataprojektor a pod.

Spomínané materiály sú v prílohe, ak by ste uznali za vhodné a užitočné, môžete ich použiť a rozšíriť aj ďalej.     

Ak by mal niekto záujem aj o tlačenú podobu – brožúrky a aj plagátov (sú vytlačené vo formáte A5) môžete sa informovať na adrese: rektorat@kapitula.sk.

Všetky materiály sú voľne dostupné aj na internetovej stránke Kňazského seminára: ks.kapitula.sk – v časti Pastorácia povolaní.

Prajeme vám milostiplné a požehnané sviatky a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Martin Majda

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula

Prílohy: